Ascot International School

กลุ่มผู้ปกครอง

กลุ่มผู้ปกครอง
Ascot International School

แอสคอตมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง เราตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดำรงและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมแห่งการเรียนรู้ของเราและสนับสนุนนักเรียนทุกคน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองของแอสคอต คือการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ผู้ปกครอง และสมาชิกของครอบครัวแอสคอต และเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนตลอดจนความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแอสคอต