Ascot International School

การทัศนศึกษาแบบค้างแรม

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตตระหนักดีว่าการจัดทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับและการทัศนศึกษาแบบค้างแรมมีความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การเดินทางและการทัศนศึกษาแบบค้างแรมจะได้รับการวางแผนอย่างถี่ถ้วนให้มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดหรือห้วข้อการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนแต่ละชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง คุณครูจะนำนักเรียนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนจะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ใดบ้างในแต่ละภาคเรียน 

ตัวอย่างสถานที่การไปทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่
 • สยามปาร์ค

 • สยามโอเชียนเวิลด์

 • Imaginia

ตัวอย่างของสถานที่การไปทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
 • สวนหลวง ร.9

 • เมืองโบราณ

 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 • เมืองโบราณ

 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะและห้องแสดงศิลปะ

 • สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

 • ทุ่งนาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ไปทัศนศึกษาแบบค้างแรมที่ไหนบ้าง

ตัวอย่างการไปทัศนศึกษาแบบค้างแรมของโรงเรียนล่าสุด ได้แก่
 • Year 3 – สยามโอเชียนเวิลด์ (ค้างแรม)
 • Year 4 – เขาใหญ่
 • Year 5 – ระยอง
 • Year 6 – อยุธยา
 • Year 7 – ประจวบคีรีขันธ์และการเข้าค่ายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
 • Year 8 – กาญจนบุรี
 • Year 9 – เขาใหญ่
 • Year 10 – เวียดนาม
**การเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่ และหัวข้อการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน