การสมัครเข้าเรียน

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียน

หลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนนานาชาติแอสคอต โรงเรียนเปิดโอกาสในการสมัครเข้าเรียนแก่นักเรียนทุกคนที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง รวมถึงนักเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่นและสนับสนุนในปรัชญาของโรงเรียน การรับนักเรียนเข้าเรียนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนทั้งในด้านหลักสูตรการเรียน และการบริการด้านอื่นๆ ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ ส่วนเด็กที่มีความบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ด้านการเรียนรู้ ร่างกาย อารมณ์/สังคม หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดี และผู้ปกครองสามารถเตรียมผู้ดูแลส่วนตัวมาคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนสามารถจัดนักเรียนให้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้เช่นกัน นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษา จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นักเรียนบางคนอาจได้รับการตอบรับเข้าเรียนโดยต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสอนเสริมโดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ปกครองจำเป็นต้องแจ้งโรงเรียนให้ทราบ เกี่ยวกับข้อมูลหรือประเด็นสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน การไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลต่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน การสมัครเข้าเรียนสามารถทำได้ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆประกอบการสมัครดังนี้ ผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  การจัดชั้นเรียน ครูใหญ่ หัวหน้าระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และครูผู้ประสานงานด้าน SEN จะร่วมกันประเมินและตัดสินใจรับนักเรียนเข้าเรียนในเบื้องต้น และโรงเรียนอาจประเมินนักเรียนซ้ำอีกครั้งจากการสังเกตการเรียนของนักเรียนโดยละเอียดในชั้นเรียน หรือให้นักเรียนทำการทดสอบเพิ่มเติม โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนตามอายุ โดยตัดเกณฑ์อายุในวันที่ 31 สิงหาคมของปีที่จะเข้าเรียน โดยเจ้าหน้าที่จะแสดงตารางที่แสดงวันเกิด และแนวทางการจัดชั้นเรียนเพื่ออธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการสมัครเรียน โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนตามเกณฑ์ (ขึ้นอยู่กับอายุ) ในบางกรณี อาจอนุโลมให้รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนต่ำกว่าอายุจริงหนึ่งปี ในกรณีนี้ครูใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเอกสารและหลักฐานทางการเรียนจากโรงเรียนเดิม และการทำการทดสอบเพื่อประเมินนักเรียน และอนุมัติการจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน การรับสมัครเข้าเรียน ขั้นตอนการรับสมัครมีดังนี้ STEP 1 ทีมเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครเข้าเรียนดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนต่างๆ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อนการรับเข้าเรียน ตลอดจนประเมิน และทบทวนนโยบายการรับสมัครและข้อมูลการสมัครเรียนอย่างสม่ำเสมอ…