การสมัครเข้าเรียน

เหตุผลที่เลือกแอสคอต

การศึกษาระดับชั้นนำและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนในโรงเรียนนานาชาติถือเป็นการลงทุนที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับครอบครัว และจำเป็นต้องมีอาศัยความรอบคอบในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมเพราะเปิดสอนหลักสูตร IB ระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก CIS สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 3-18 ปี โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง สัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นที่ไม่มากเกินไป ทำให้นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด อาคารเรียนของแต่ละระดับชั้นอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกัน ทำให้การเปลี่ยนระดับชั้นเรียนของนักเรียนจากแต่ละช่วงชั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดี อีกทั้งวัฒนธรรมของโรงเรียนมีความอบอุ่น เป็นมิตร และยินดีต้อนรับทุกท่าน นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน โดยจะสังเกตเห็นนักเรียนหลายคนวิ่งเข้าโรงเรียนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ คณะครูที่โรงเรียนนานาชาติแอสคอตล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์การสอนในหลากหลายหลักสูตรจากหลายประเทศ ครูต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครที่เข้มงวด ได้รับการตรวจสอบประวัติส่วนตัวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบประวัติการทำงานจากบุคคลอ้างอิงจากโรงเรียนเดิม และต้องผ่านการสัมภาษณ์หลายครั้งจากทีมผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน ทำให้มั่นใจได้ว่าครูที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นจะครูที่มีคุณสมบัติพร้อม มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานของกระบวนการคัดเลือกครูของโรงเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้และเหตุผลประกอบอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการเรียนที่แอสคอตมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของครอบครัวท่านได้ดีที่สุด 

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียน

หลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนนานาชาติแอสคอต โรงเรียนเปิดโอกาสในการสมัครเข้าเรียนแก่นักเรียนทุกคนที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง รวมถึงนักเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่นและสนับสนุนในปรัชญาของโรงเรียน การรับนักเรียนเข้าเรียนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนทั้งในด้านหลักสูตรการเรียน และการบริการด้านอื่นๆ ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ ส่วนเด็กที่มีความบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ด้านการเรียนรู้ ร่างกาย อารมณ์/สังคม หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดี และผู้ปกครองสามารถเตรียมผู้ดูแลส่วนตัวมาคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนสามารถจัดนักเรียนให้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้เช่นกัน นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษา จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นักเรียนบางคนอาจได้รับการตอบรับเข้าเรียนโดยต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสอนเสริมโดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ปกครองจำเป็นต้องแจ้งโรงเรียนให้ทราบ เกี่ยวกับข้อมูลหรือประเด็นสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน การไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลต่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน การสมัครเข้าเรียนสามารถทำได้ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆประกอบการสมัครดังนี้ ผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  การจัดชั้นเรียน ครูใหญ่ หัวหน้าระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และครูผู้ประสานงานด้าน SEN จะร่วมกันประเมินและตัดสินใจรับนักเรียนเข้าเรียนในเบื้องต้น และโรงเรียนอาจประเมินนักเรียนซ้ำอีกครั้งจากการสังเกตการเรียนของนักเรียนโดยละเอียดในชั้นเรียน หรือให้นักเรียนทำการทดสอบเพิ่มเติม โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนตามอายุ โดยตัดเกณฑ์อายุในวันที่ 31 สิงหาคมของปีที่จะเข้าเรียน โดยเจ้าหน้าที่จะแสดงตารางที่แสดงวันเกิด และแนวทางการจัดชั้นเรียนเพื่ออธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการสมัครเรียน โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนตามเกณฑ์ (ขึ้นอยู่กับอายุ) ในบางกรณี อาจอนุโลมให้รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนต่ำกว่าอายุจริงหนึ่งปี ในกรณีนี้ครูใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเอกสารและหลักฐานทางการเรียนจากโรงเรียนเดิม และการทำการทดสอบเพื่อประเมินนักเรียน และอนุมัติการจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน การรับสมัครเข้าเรียน ขั้นตอนการรับสมัครมีดังนี้ STEP 1 ทีมเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครเข้าเรียนดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนต่างๆ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อนการรับเข้าเรียน ตลอดจนประเมิน และทบทวนนโยบายการรับสมัครและข้อมูลการสมัครเรียนอย่างสม่ำเสมอ…