การเรียนการสอน

Inclusive Learning

แนวปฏิบัติของการเรียนรู้แบบ Inclusive Learning เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ โรงเรียนนานาชาติแอสคอตต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่สำคัญในการ เตรียมพร้อมเด็กรุ่นใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโลกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างประสบความสำเร็จคือการพัฒนาทักษะ และความสามารถของนักเรียนให้บรรลุผล ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความเปราะบางในสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นพลเมืองโลกที่ทรงคุณค่า โรงเรียนใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความรู้ความสามารถในสิ่งที่นักเรียนที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (SEND) และความต้องการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ระบุด้านล่าง  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข ระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนต้นมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษเนื่องจากยังอยู่ในช่วง ‘ระยะสำคัญในการเรียนรู้อย่างฝังใจ’ ซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นกลยุทธ์การให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) ในระดับประถมศึกษาตอนต้นจึงเป็นสิ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นโดยเป็นไปตามธรรมชาติกว่านักเรียนในระดับสูงขึ้น  ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นได้นำกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติมมาใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละวัน โดยสอนผ่านการร้องเพลง การเล่น เกมต่างๆ และการแข่งขันล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบฝึกใช้ภาษาซ้ำๆเพื่อให้เด็กจดจำ ชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้ถูกกำหนดมาในลักษณะ ‘พื้นที่เป็นมิตรต่อการสื่อสาร’ สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านจะช่วยพัฒนาการ ยอบรับและเรียนรู้ภาษาใหม่ได้ดี รวมถึงลดอาการตั้งรับการไม่อยากเรียนรู้ของเด็กได้ บุคลากรที่สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จะช่วยเสริมนักเรียนที่อาจประสบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในบางด้าน โดยปกติปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของเสียง (วิชาการออกเสียง) การเอาชนะความอาย และการหากลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาใหม่โดยเชื่อมโยงกับภาษาที่นักเรียนใช้สื่อสารได้แล้ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติแอสคอตในระดับประถมศึกษาตอนปลายอาจต้องการความช่วยเหลือทางภาษาเพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ  ในการให้ความช่วยเหลือนี้ แผนกสอนเสริมภาษาอังกฤษ จะแบ่งวิธีการเป็น 2 แบบ คือ ให้ความช่วยเหลือในชั้นเรียน (เรียนรวมกับเพื่อนๆในชั้น) และนอกห้องเรียน (เรียนแยก) การให้ความช่วยเหลือในชั้นเรียน…

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติแอสคอต ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่แอสคอตจะครอบคลุมช่วงชั้นที่ 3 4 และ 5 หรืออายุ 11-18 ปี จนจบการศึกษาระดับ International Baccalaureate Diploma. รายวิชาที่เรียนพัฒนามาจากการเรียนวิชาพื้นฐานในระดับประถมศึกษา หัวใจสำคัญของหลักสูตรคือนักเรียนสามารถเปิดรับและปรับตัวสู่การเป็นผู้ที่มึความพร้อมรับกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภายใต้กรอบแนวคิดในการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการหลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ใน Year 11 และหลักสูตรInternational Baccalaureate Diploma (IB) ใน Year 13  การเปลี่ยนแปลงจากระดับประถมศึกษาสู่ระดับมัธยมศึกษาเริ่มต้นในชั้น Year 6 โดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษา โดยมี่คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้สอน  รวมถึงนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนกับครูเฉพาะวิชา ได้มีส่วนร่วมในบทเรียนที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้การเปลี่ยนช่วงชั้นเรียนราบรื่นและประสบผลสำเร็จ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาการด้านการเรียน และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนอีกด้วย หัวใจสำคัญของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาคือ การดูแลความประพฤติ ความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะมีรวมอยู่ในวิชาสุขศึกษา (PSHE) และการประชุมนักเรียนในทุกๆสัปดาห์  เพื่อที่นักเรียนและคุณครูจะได้มีโอกาสในพูดคุยถึงความสำเร็จ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ตลอดจนเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ถัดไป…

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย – Year 2 ถึง Year 6 หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลายของแอสคอต มุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากประสบการณ์ตรงและจากการทดลอง  เราส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ นักเรียนของเราจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นผ่านแนวทางการเรียนรู้เชิงบูรณาการในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกลายเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งคณะครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติพร้อม และทุ่มเทในการสอนทุ่กท่าน ยังร่วมมือกันสร้างความมั่นใจว่าการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นของเรานั้นจะสอดคล้องและครอบคลุมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (PYP)  หลักสูตร IB Primary Years Progromme (PYP) คืออะไร ? หลักสูตร International Baccalaureate® (IB) Primary Years Programme (PYP) คือกรอบแนวคิดหลักสูตรชั้นนำสำหรับการศึกษานานาชาติระดับประถมศึกษา  ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สอนนักเรียนอายุ 3-12 ปี โดยมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ช่างซักถาม ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตร PYP ที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสอบถาม หลักสูตรนี้จึงได้พลิกแนวปฏิบัติในการสอนของโรงเรียนจากแบบเดิมๆมาเป็นการที่ครู นักเรียน และผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในหลักสูตร ดังนั้นนักเรียนจึงเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความตื่นตัวและใส่ใจ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมกับโลกรอบตัว นักเรียน PYP…

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนต้น – Nursery ถึง Year 1 หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้นของแอสคอตมุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากประสบการณ์ตรงและจากการทดลอง เราส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการสำรวจ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักคิด มีการพัฒนาตนเอง มีความยืดหยุ่น และรู้จักพึ่งพาตนเอง แต่ละห้องเรียนจะมีผู้ช่วยครูหนึ่งคน และพี่เลี้ยงหนึ่งคน ช่วยครูประจำชั้นในการดูแลนักเรียน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน สัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ไม่สูงมากทำให้นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด อีกทั้งคณะครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติพร้อม และทุ่มเทในการสอนทุ่กท่าน สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองได้ว่าการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสอดคล้องและครอบคลุมตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (PYP)  หลักสูตร IB Primary Years Progromme (PYP) คืออะไร หลักสูตร International Baccalaureate® (IB) Primary Years Programme (PYP) คือกรอบแนวคิดหลักสูตรชั้นนำสำหรับการศึกษานานาชาติระดับประถมศึกษา  ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สอนนักเรียนอายุ 3-12 ปี โดยมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สนใจซักถาม ทั้งภายในห้องเรียนและสังคมภายนอก ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตร PYP ที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสอบถาม หลักสูตรนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการสอนของโรงเรียนจากแบบเดิมๆมาเป็นการที่ครู นักเรียน และผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในหลักสูตร ดังนั้นนักเรียนจึงเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความตื่นตัวและใส่ใจ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น…

หลักสูตร International Baccalaureate

หลักสูตร International Baccalaureate โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate ในสองระดับได้แก่ International Baccalaureate (IB) ระดับ Primary Years Programme  (PYP) และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ระดับประกาศนียบัตร (DP) โดยหลักสูตร International Baccalaureate ทั้งสองระดับนี้ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสากลที่มีความท้าทาย มีคุณภาพมาตรฐานสูง รวมทั้งวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร IB สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ibo.org คำแถลงการณ์พันธกิจจาก IB International Baccalaureate เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความกล้าคิดกล้าถาม มีความใฝ่รู้ มีความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทั้งจากโรงเรียน รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศ มีเนื้อหาการสอนที่ท้าทาย และมีการประเมินที่เข้มงวด  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวสู่การเป็นผู้ที่มีความพร้อมรับกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สอดคล้องและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงสังคมโลก รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในความหลากหลายของผู้คนต่างวัฒนธรรมในสังคมที่อยู่ร่วมกัน สิ่งสำคัญสำหรับหลักสูตร IB คือคุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดเป็นสากล พร้อมกับมีความเคารพต่อตนเอง ผู้อื่น และโลกรอบตัว