Ascot International School

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ECA) ที่แอสคอต ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ กีฬาและการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเสริมให้เลือก และได้รับพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านกีฬา 

ตัวอย่างของกิจกรรมเชิงวิชาการที่เปิดสอน ได้แก่
 • ศิลปะการทำหนังสือนิทาน
 • ชมรมการบ้าน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ชมรมวิทยาศาสตร์
 • การเรียนเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
 • ภาษาจีน
 • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ตัวอย่างของกิจกรรมทักษะทางด้านกีฬาและทักษะสมรรถภาพทางร่างกายที่เปิดสอน ได้แก่
 • ฟุตบอล
 • ว่ายน้ำ
 • กิจกรรมกีฬากลางแจ้ง
 • เทควันโด
 • มวยไทย
 • โยคะ
 • การเต้นประเภทต่างๆ/เชียร์ลีดเดอร์
ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่
 • ศิลปะและงานประดิษฐ์
 • อูคูเลเล่
 • การแสดง
 • ศิลปะไทย
 • การต่อเลโก้สำหรับเด็ก

เวลาของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปิดสอนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.

บุคลากรที่สอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยทั่วไปจะเป็นบุคลากรของแอสคอตที่เป็นผู้ดำเนินการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ในบางกรณี กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะจัดหาบุคคลภายนอกดำเนินการสอน หรือจ้างครูผู้สอนที่เป็นมืออาชีพและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หรือโทร 02-373-4400 ต่อ 0

Ascot International School
Ascot International School
Ascot International School