Ascot International School

ข่าวสารและกิจกรรม

Featured Stories

  • Ascot International School
    ชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน

    The Primary School Co-educators ทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ชุดเหล่านี้มีไว้เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ทีมการสอนระดับประถมศึกษาของเราจัดเตรียมให้ทางออนไลน์ และเพื่อให้โอกาสนักเรียนในการสร้างและทำงานในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง รับจากโรงเรียนในสัปดาห์หน้า วันที่และเวลาระบุไว้ในตาราง

    อ่านเพิ่ม…