Ascot International School

ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่แอสคอต เราเข้าใจถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาวและความจำเป็นของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

แอสคอตมีนโยบายที่จริงจังสำหรับพลเมืองดิจิทัลและความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้ช่วยแนะนำนักเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย

นิยามคำว่า “พลเมืองดิจิทัล” ของแอสคอต
พลเมืองดิจิทัลอาจได้รับการนิยามว่าเป็นการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและรับผิดชอบเมื่อใช้เทคโนโลยี โดยหมายรวมถึง การรู้ดิจิทัล จรรยาบรรณ มารยาท ความปลอดภัยบนระบบออนไลน์ ธรรมเนียมปฏิบัติ สิทธิ วัฒนธรรม ฯลฯ พลเมืองดิจิทัลที่ดีคือผู้ที่รู้ว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด แสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และตัดสินใจเลือกได้ดีเมื่อใช้เทคโนโลยี ครูทุกคนที่แอสคอตเป็นพลเมืองดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในโลกดิจิทัลได้อย่างประสบความสำเร็จ