Ascot International School

ชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน

The Primary School Co-educators ทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ชุดเหล่านี้มีไว้เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ทีมการสอนระดับประถมศึกษาของเราจัดเตรียมให้ทางออนไลน์ และเพื่อให้โอกาสนักเรียนในการสร้างและทำงานในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง รับจากโรงเรียนในสัปดาห์หน้า วันที่และเวลาระบุไว้ในตาราง