นักเรียนของเรา

หนังสือรุ่น

แอสคอตจัดทำหนังสือรุ่นขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและนักเรียนทุกคนแลกเปลี่ยนหนังสือรุ่นกับคนอื่น เขียนข้อความถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจ หรือแสดงความคิดเห็นที่สนุกสนานขบขัน  หนังสือรุ่นจัดทำเป็นปกแข็ง แบบมันมีความหนามากกว่า 180 หน้าและเก็บภาพความทรงจำที่สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาเรียนโดยนักเรียน คณะครู และบุคลากรของเรา หนังสือรุ่นฉบับปัจจุบันและฉบับของปีก่อนสามารถซื้อได้ที่แผนกการเงิน

ตารางสอบ

ตารางสอบ นักเรียนในระดับ Year 7 – Year 10 ต้องสอบประเมินผลการเรียนทุกวิชา ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 3 IGCSE – Year 11 ประกาศนียบัตร IB- Year 12 และ 13 ทางโรงเรียนจะจัดจำลองการสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 13ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนชั้นอื่นเดินทางไปทัศนศึกษาแบบค้างแรม การจำลองการสอบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง   เพราะผลสอบนี้ ให้ครูสามารถคาดเดาเกรดที่นักเรียนแต่ละคนจะทำได้ในช่วงสอบ โดยจะเริ่มสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม  ระดับ Year 12 มีการจำลองการสอบในปลายภาคเรียนที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการสอบของชั้นYear 11 และ Year 13 เรียบร้อยแล้ว

องค์กรนักเรียน

หัวหน้านักเรียนชายและหญิง ระดับประถมศึกษา หัวหน้านักเรียนชายและหญิงระดับประถมศึกษาได้รับการคัดเลือกใหม่ทุกปี โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างหัวหน้าระดับประถมศึกษา และคณะครูระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้น Year 6 สองคน จะได้รับการคัดเลือกโดยดูจากคุณลักษณะสำคัญ ความมุ่งมั่นในการเรียนและทักษะการเป็นผู้นำ หัวหน้านักเรียนชายและหญิงจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตลอดปี ซึ่งรวมถึงการกล่าวในที่ประชุม การเป็นประธานสภานักเรียนประถมศึกษาและให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา บทบาทหัวหน้านักเรียนชายและหญิงถือเป็นโอกาสอันมีคุณค่ายิ่งสำหรับนักเรียนชั้น Year 12 บทบาท ดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาของวิชา CAS ตามหลักสูตร IB Diploma ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นที่คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆนักเรียน Year 12 ที่สนใจปฏิบัติหน้าที่นี้ จะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงเพื่อสมัครและรับการสัมภาษณ์กับครูใหญ่และทีมผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา หัวหน้านักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะมีหน้าที่ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครอง (parental information evenings) และแสดงมุมมองของนักเรียนในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่บริหารสภานักเรียนและเป็น ‘กระบอกเสียง’ ขององค์กรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย โดยประเมินข้อเสนอและแผนงานของนักเรียน ซึ่งหัวหน้านักเรียนล้วนได้รับประสบการณ์การบริหารที่ทรงคุณค่าจากกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งในเรื่องการกำหนดวาระการประชุม การบริหารจัดการเวลา การจดบันทึกการประชุม และการประเมินแนวคิดและข้อเสนอแนะของนักเรียนเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการใช้ โดยให้สอดคล้องกับค่านิยมและพันธกิจของแอสคอต นอกจากนี้หัวหน้านักเรียนยังบริหารจัดการพรีเฟคท์ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับ Year 10 ที่อาสาช่วยเหลือครูดูแลนักเรียนในช่วงเบรคและช่วงพักกลางวัน พรีเฟคท์ ระดับประถมศึกษา…

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและขยายเครือข่ายศิษย์เก่า พร้อมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวของท่าน ด้วยการเข้าร่วมกับ Alumni Facebook รวมถึงติดตามกิจกรรมและข่าวสารของศิษย์เก่า และเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมชั้นของท่าน!