Ascot International School

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

Ascot International School

ระดับประถมศึกษาตอนต้น – Nursery ถึง Year 1

หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้นของแอสคอตมุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากประสบการณ์ตรงและจากการทดลอง เราส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการสำรวจ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักคิด มีการพัฒนาตนเอง มีความยืดหยุ่น และรู้จักพึ่งพาตนเอง แต่ละห้องเรียนจะมีผู้ช่วยครูหนึ่งคน และพี่เลี้ยงหนึ่งคน ช่วยครูประจำชั้นในการดูแลนักเรียน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน สัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ไม่สูงมากทำให้นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด อีกทั้งคณะครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติพร้อม และทุ่มเทในการสอนทุ่กท่าน สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองได้ว่าการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสอดคล้องและครอบคลุมตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (PYP) 

หลักสูตร IB Primary Years Progromme (PYP) คืออะไร

หลักสูตร International Baccalaureate® (IB) Primary Years Programme (PYP) คือกรอบแนวคิดหลักสูตรชั้นนำสำหรับการศึกษานานาชาติระดับประถมศึกษา  ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สอนนักเรียนอายุ 3-12 ปี โดยมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สนใจซักถาม ทั้งภายในห้องเรียนและสังคมภายนอก

ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตร PYP ที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสอบถาม หลักสูตรนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการสอนของโรงเรียนจากแบบเดิมๆมาเป็นการที่ครู นักเรียน และผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในหลักสูตร ดังนั้นนักเรียนจึงเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความตื่นตัวและใส่ใจ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมกับโลกรอบตัว นักเรียน PYP ไม่เพียงแต่ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีสำหรับระดับการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น แต่ยังได้รับการเตรียมพร้อมให้เพื่อให้เรียนต่อในหลักสูตร IB Middle Years Programme (MYP) และหลักสูตร Diploma Programme (DP)อีกด้วย 

กรอบแนวคิดหลักสูตร PYP

  • เนื้อหาความรู้
  • แนวคิด 
  • ทักษะ
  • ทัศนคติ
  • การลงมือปฏิบัติ

องค์ประกอบที่สำคัญห้าประการนี้ซึ่งนักเรียนต้องนำมาใช้ในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จเป็นตัวกำหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร PYP โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะใช้องค์ประกอบทั้งห้าประการนี้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับประถมต้นที่เข้มข้นและท้าทาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการบูรณาการ มีส่วนร่วม เชื่อมโยง และสำคัญอย่างมาก โดยโรงเรียนหลายประเภททั่วโลกได้เปิดสอนหลักสูตร PYP นี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากมีกรอบแนวคิดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ทำให้ PYP สามารถตอบสนองและประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรระดับประเทศหรือท้องถิ่นได้ หากมีประเด็นหรือหัวข้อในระดับท้องถิ่นหรือสากลที่นำมาบรรจุเข้าในหลักสูตร PYP นักเรียนก็จะสามารถคิดพิจารณาความเชื่อมโยงกันของประเด็นดังกล่าว ผ่านการเรียนรู้ตามประเด็นแนวคิดหลัก 6 หัวข้อ ตามหลักสูตรได้

กรอบแนวคิดหลักหมายรวมถึง ‘เราคือใคร’ ‘เราอยู่ที่ไหนและยุคไหน’ และ ‘โลกนี้ดำเนินไปอย่างไร’ หลักสูตร PYP ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นตัวของตัวเอง และเน้นให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง จึงช่วยพัฒนาทั้งสุขภาวะทางการศึกษา สังคม และอารมณ์ของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ยังช่วงสร้างให้เกิดจิตสำนึกสากล และพัฒนาค่านิยมส่วนบุคคลให้แข็งแกร่ง

Ascot International School

การประเมินผลในหลักสูตร PYP

หลักสูตร IB ช่วยให้โรงเรียนที่สอนหลักสูตร PYP สามารถประเมินได้ว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถลงมือปฏิบัติ และมองเห็นคุณค่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร ในหลักสูตร PYP การเรียนรู้หมายถึงการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูจะทราบความต้องการของนักเรียน และใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเพื่อวางแผนการเรียนรู้ขั้นถัดไป วัตถุประสงค์ของการประเมินในหลักสูตร PYP คือเพื่อ 

  • ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
  • สนับสนุนให้การเรียนการสอนดำเนินไปตามแนวคิดของหลักสูตรอย่างประสบผลสำเร็จ

ครูผู้สอนมีการประเมินด้วยเกณฑ์วิธีที่หลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละกรอบแนวคิดที่ในหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ความเข้าใจแนวคิด การสรรหาความรู้ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก และความสามารถในการลงมือปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะของผู้เรียนคืออะไร และเหตุใดเราจึงต้องนำมาใช้?

Ascot International School

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างแข็งขันและเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดี และพัฒนาการของบุตรหลานของท่าน เราสนับสนุนนโยบายในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถพูดคุยสอบถามกับโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ และการศึกษาของบุตรหลานได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอีกด้วย อีกทั้งตลอดปีการศึกษา โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของนักเรียน และงานสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งช่วยเอื้อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารข้อมูล และเป็นการสนับสนุนผู้ปกครองให้เรียนรู้ไปพร้อมกับบุตรหลานที่บ้าน นอกจากนี้เรายังเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสำคัญ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานผ่านกิจกรรมต่างๆที่บุตรหลานได้ทำในโรงเรียน

การเปลี่ยนชั้นเรียนไปยังระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หลังจากเรียนจบชั้น Year 1 ในระดับประถมศึกษาตอนต้น นักเรียนจะได้เลื่อนชั้นเรียนไปยังระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทุกคนที่เรียนจบระดับประถมศึกษาตอนต้นจะมีความมั่นใจ มีความสุข และสามารถดูแลตนเองได้ เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  และมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลายต่อไป การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการท้าทายมากสำหรับนักเรียนบางคน แต่โรงเรียนมั่นใจว่านักเรียนของแอสคอตมีความพร้อมอย่างยิ่งในการรับมือกับเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตร PYP เป็นหลักสูตรที่ใช้สอนทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย มีการประชุมกับผู้ปกครองเพื่อให้ทำความเข้าใจในหลักสูตร มีการเรียนรู้ร่วมกันกับชั้น Year 2 รวมไปถึงการสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างคุณครูจากชั้นอนุบาลและ Year 1 ส่งผลให้นักเรียนระดับ Year 2 ของเราปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าการเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนได้อย่างสนุกเช่นเดียวกับการเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น