Ascot International School

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

Ascot International School

หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย – Year 2 ถึง Year 6

หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลายของแอสคอต มุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากประสบการณ์ตรงและจากการทดลอง  เราส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ นักเรียนของเราจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นผ่านแนวทางการเรียนรู้เชิงบูรณาการในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกลายเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งคณะครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติพร้อม และทุ่มเทในการสอนทุ่กท่าน ยังร่วมมือกันสร้างความมั่นใจว่าการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นของเรานั้นจะสอดคล้องและครอบคลุมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (PYP) 

หลักสูตร IB Primary Years Progromme (PYP) คืออะไร ?

หลักสูตร International Baccalaureate® (IB) Primary Years Programme (PYP) คือกรอบแนวคิดหลักสูตรชั้นนำสำหรับการศึกษานานาชาติระดับประถมศึกษา  ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สอนนักเรียนอายุ 3-12 ปี โดยมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ช่างซักถาม ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตร PYP ที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและสอบถาม หลักสูตรนี้จึงได้พลิกแนวปฏิบัติในการสอนของโรงเรียนจากแบบเดิมๆมาเป็นการที่ครู นักเรียน และผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในหลักสูตร ดังนั้นนักเรียนจึงเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความตื่นตัวและใส่ใจ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมกับโลกรอบตัว นักเรียน PYP ไม่เพียงแต่ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีสำหรับระดับการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น แต่ยังได้รับการเตรียมพร้อมให้เพื่อให้เรียนต่อในหลักสูตร IB Middle Years Programme (MYP) และหลักสูตร Diploma Programme (DP)อีกด้วย

กรอบแนวคิดหลักสูตร PYP

  • เนื้อหาความรู้
  • แนวคิด 
  • ทักษะ
  • ทัศนคติ
  • การลงมือปฏิบัติ

องค์ประกอบที่สำคัญห้าประการนี้ซึ่งนักเรียนต้องนำมาใช้ในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จเป็นตัวกำหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร PYP โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะใช้องค์ประกอบทั้งห้าประการนี้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับประถมต้นที่เข้มข้นและท้าทาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการบูรณาการ มีส่วนร่วม เชื่อมโยง และสำคัญอย่างมาก โดยโรงเรียนหลายประเภททั่วโลกได้เปิดสอนหลักสูตร PYP นี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากมีกรอบแนวคิดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ทำให้ PYP สามารถตอบสนองและประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรระดับชาติหรือท้องถิ่นได้ หากมีประเด็นหรือหัวข้อในระดับท้องถิ่นหรือสากลที่นำมาบรรจุเข้าในหลักสูตร PYP นักเรียนก็จะสามารถคิดพิจารณาความเชื่อมโยงกันของประเด็นดังกล่าว โดยใช้กรอบแนวคิดหลักๆ ทั้ง 6  ที่กล่าวมาแล้ว

กรอบแนวคิดหลักหมายรวมถึง ‘เราคือใคร’ ‘เราอยู่ที่ไหนและยุคไหน’ และ ‘โลกนี้ดำเนินไปอย่างไร’ หลักสูตร PYP ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง จึงช่วยพัฒนาทั้งสุขภาวะทางการศึกษา สังคม และอารมณ์ของนักเรียน พร้อมกับมีจิตสำนึกสากล และพัฒนาค่านิยมส่วนบุคคลให้แข็งแกร่ง

Ascot International School

การประเมินผลในหลักสูตร PYP

หลักสูตร IB ช่วยให้โรงเรียนที่สอนหลักสูตร PYP สามารถประเมินได้ว่านักเรียนรู้ เข้าใจ สามารถลงมือปฏิบัติ และมองเห็นคุณค่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง ในหลักสูตร PYP การเรียนรู้หมายถึงการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูจะทราบความต้องการของนักเรียน และใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเพื่อวางแผนการเรียนรู้ขั้นถัดไป วัตถุประสงค์ของการประเมินในหลักสูตร PYP คือเพื่อ 

  • ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
  • สนับสนุนให้การเรียนการสอนดำเนินไปตามแนวคิดของหลักสูตรอย่างประสบผลสำเร็จ

ครูผู้สอนมีการประเมินด้วยเกณฑ์วิธีที่หลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละกรอบแนวคิดที่เขียนไว้ในหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ความเข้าใจแนวคิด การสรรหาความรู้ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก และความสามารถในการลงมือปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติของผู้เรียนคืออะไรและเหตุใดเราจึงต้องนำมาใช้ ?

Ascot International School

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างแข็งขันและเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดี และพัฒนาการของบุตรหลานของท่าน เราสนับสนุนนโยบายในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ และการศึกษาของบุตรหลานได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอีกด้วย อีกทั้งตลอดปีการศึกษา โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของนักเรียน และงานสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งช่วยเอื้อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารข้อมูล และเป็นการสนับสนุนผู้ปกครองให้เรียนรู้ไปพร้อมกับบุตรหลานที่บ้าน นอกจากนี้เรายังเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสำคัญ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานผ่านกิจกรรมต่างๆที่บุตรหลานได้ทำในโรงเรียน

การเปลี่ยนชั้นเรียนไประดับมัธยมศึกษา

เนื่องจากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติแอสคอตไม่ได้สูงมากนัก นักเรียน Year 6 ของเราจึงมีโอกาสใช้เวลาช่วงก่อนจะเปลี่ยนชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชั้น Year 7 ในฝ่ายมัธยมศึกษาได้ เพื่อเป็นการช่วยให้การเปลี่ยนชั้นเรียนไปสู่ Year 7 เป็นไปโดยราบรื่น โรงเรียนจะจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ปกครองกับหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนสิ้นในภาคเรียนที่1 และมีการให้นักเรียนไ้ด้ทดลองเรียนตามตารางของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจริงๆ นอกจากนี้ตลอดปีการศึกษาจะมีนักเรียนในชั้นปีที่โตกว่าคอยช่วยดูแลนักเรียน Year 6 รวมถึงได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทำให้นักเรียนได้สร้างความคุ้นเคยกับครู เพื่อนนักเรียน ห้องเรียนต่างๆในอาคารใหม่ และความคาดหวังในการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่จะต้องเตรียมตนเองให้มีความพร้อมต่อไป