Ascot International School

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

Ascot International School

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติแอสคอต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่แอสคอตจะครอบคลุมช่วงชั้นที่ 3 4 และ 5 หรืออายุ 11-18 ปี จนจบการศึกษาระดับ International Baccalaureate Diploma. รายวิชาที่เรียนพัฒนามาจากการเรียนวิชาพื้นฐานในระดับประถมศึกษา หัวใจสำคัญของหลักสูตรคือนักเรียนสามารถเปิดรับและปรับตัวสู่การเป็นผู้ที่มึความพร้อมรับกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภายใต้กรอบแนวคิดในการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการหลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ใน Year 11 และหลักสูตรInternational Baccalaureate Diploma (IB) ใน Year 13 

การเปลี่ยนแปลงจากระดับประถมศึกษาสู่ระดับมัธยมศึกษาเริ่มต้นในชั้น Year 6 โดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษา โดยมี่คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้สอน  รวมถึงนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนกับครูเฉพาะวิชา ได้มีส่วนร่วมในบทเรียนที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้การเปลี่ยนช่วงชั้นเรียนราบรื่นและประสบผลสำเร็จ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาการด้านการเรียน และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนอีกด้วย

หัวใจสำคัญของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาคือ การดูแลความประพฤติ ความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะมีรวมอยู่ในวิชาสุขศึกษา (PSHE) และการประชุมนักเรียนในทุกๆสัปดาห์  เพื่อที่นักเรียนและคุณครูจะได้มีโอกาสในพูดคุยถึงความสำเร็จ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ตลอดจนเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ถัดไป

ช่วงชั้นที่ 3

หลักสูตรการเรียนในช่วงชั้นที่ 3 นั้น จะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงจากระดับประถมศึกษา และให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมที่จะสามารถเลือกเรียนโปรแกรม GCSEs ได้ในเรียนถึงชั้น Year 9 หลักสูตรในช่วงชั้นนี้จะช่วยปูพื้นฐานในวิชาต่างๆให้แน่นขึ้น เพราะในช่วงชั้นที่ 4 และ 5 จะมีความเฉพาะทางในเนื้อหามากขึ้น เพื่อการเตรียมตัวดังกล่าว เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนค่านิยมของโรงเรียนในเรื่องของการร่วมมือ การสื่อสาร และ การเคารพซึ่งกันและกัน 

ในปีแรกของการเรียนในช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้รวมถึงแนวทางและทัศนคติในการทำงานตลอดการเรียนในโรงเรียน

สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน และภาษาไทย มีการแบ่งกลุ่มการเรียนตามบทเรียนและความสามารถของนักเรียน ส่วนวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 วิชาที่กล่าวมา นักเรียนทุกคนในชั้นจะเรียนร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งกลุ่ม

ในช่วงชั้นที่ 3 (Years 7 – 9) วิชาที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนได้แก่

ภาษาอังกฤษ รวมถึงวรรณคดีอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
พลศึกษา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ
ดนตรี
สุขศึกษา (PSHE)
กิจกรรมพัฒนาตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาต่อ 1 สัปดาห์ ดังนี้

Ascot International School

ช่วงชั้นที่ 4

หลักสูตรการเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเปิดสอนใน Year 10 และ 11 (ช่วงชั้นที่ 4) มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาทักษะในช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนทุกคนต้องเรียนหลักสูตร IGCSE สองปี  หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาหลักต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Combined/Coordinated )และภาษาไทย และนักเรียนจะต้องเรียนวิชาเลือกอีก 3 วิชา จากกลุ่มวิชาเลือกที่นักเรียนจะเลือกตามความถนัดและสามารถของตน ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (Combined/Coordinated) ( นับเป็น IGCSEs 1 หรือ 2 วิชา)
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 หรือภาษาที่ 2 
 • นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 สามารถเรียนวิชาวรรณคดีอังกฤษได้ 
 • นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 สามารถเรียนวิชาวรรณคดีอังกฤษได้
 • ทดสอบคณิตศาสตร์ IGCSE ตอนปลาย Year 10 หรือปลาย Year 11

  หลักสูตรของ Year 10 และ 11 ส่งเสริมให้นักเรียน

 • พัฒนาทักษะทางการพูดและการลงมือปฏิบัติ
 • พัฒนาวิธีการซักถาม
 • การใช้แผนในการแก้ปัญหา
 • นำทักษะ ความรู้ และความเข้าใจมาใช้
 • ทำโครงงานเดี่ยวและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
 • เป็นผู้เรียนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Ascot International School

การสอบ IGCSE ได้รับการออกแบบมาสำหรับทุกระดับความสามารถและมีผลคะแนนจากระดับ A*-G นักเรียนที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดจะได้รับเกรด U ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถที่โดดเด่นและทำคะแนนได้ดีเยี่ยมจะได้รับเกรด A* หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาพิจารณาว่าระดับของแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน วิชาในช่วงชั้นที่ 4 ที่นักเรียนสามารถเรียนได้นั้นได้รับการคัดสรรมาเพื่อสร้างหลักสูตรที่กว้างและสมดุล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับหลักสูตร IB DP ดังนั้นนักเรียนต้องเรียนและทำคะแนนสอบในวิชาที่ตนเลือกให้อยู่ในระดับดี วิชาที่สามารถเลือกได้มีดังนี้

แอสคอตเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และนำมาผสมผสานกับการเรียนการสอน มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน การทัศนศึกษาแบบค้างแรม และจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ เช่น International Day ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ เห็นความสำคัญและชื่นชมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในโลกของเรา

ช่วงชั้นที่ 5

Ascot International School

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเปิดสอนหลักสูตร IB Diploma  สำหรับนักเรียนชั้น Year 12 และ 13 (ช่วงชั้น 5) หลักสูตรนี้มุ่งที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้เชิงกว้างและเชิงลึก DP ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 6 กลุ่ม และ 3 วิชาหลัก คือ ทฤษฎีความรู้ (TOK) กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม (CAS) และความเรียงขั้นสูง (Extended Essay) นักเรียนต้องเลือกเรียนสามวิชาระดับสูง (4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และสามวิชาในระดับมาตรฐาน (3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) วิชาที่โรงเรียนเปิดสอน ได้แก่ 

• กลุ่ม 1 – ภาษาและวรรณคดี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ A และวรรณคดี ภาษาไทย A และวรรณคดี
• กลุ่ม 2 – การใช้ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ B ภาษาจีน B ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
• กลุ่ม 3 – บุคคลและสังคม ได้แก่ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมโลก (ITGS)
• กลุ่ม 4 – วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ระบบและสังคมสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์
• กลุ่ม 5 – คณิตศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์และวิธีการ การใช้งานและการตีความ
• กลุ่ม 6 – ศิลปะ/วิชาเลือก ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี

Ascot International School

การดูแลนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมีระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่เต็มที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการส่วนบุคคล และพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน  โดยจะมีครูประจำชั้นทีเป็นคนสำคัญในการดูแลนักเรียนชั้นต่างๆ ซึ่งครูประจำชั้นจะพบกับนักเรียนทุกเช้าเพื่อทำการเช็คชื่อและพูดคุยกับนักเรียน นอกจากนี้จะมีการประชุมระหว่างครูและนักเรียนกันสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละหนึ่งชั่วโมง โดยครูประจำชั้นจะแจ้งข้อสังเกตหรือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน ตั้งเป้าหมาย และหมั่นตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียน หลังจากการประเมินผลแล้ว ครูประจำชั้นจะวิเคราะห์ผลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในการพัฒนาการเรียนของตนเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป 

นอกจากนี้ระบบการดูแลนักเรียนดังกล่าวแล้ว ยังมีวิชาสุขศึกษา (PSHE) ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงในตารางเรียนประจำสัปดาห์

หากมีประเด็นใดๆของนักเรียนที่คุณครูจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ ครูประจำวิชาจะติดต่อครูประจำชั้นและประสานงานกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และอาจแจ้งเรื่องไปยังผู้ปกครอง ครูผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายดูแลนักเรียน หรือหัวหน้าระดับมัธยมศึกษา เป็นลำดับไป

การรายงานผลการเรียนและการทดสอบภายใน

การรายงานผลการเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ทำการทดสอบเพื่อประเมินนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบถึงพัฒนาการทางการเรียน การรายงานผลการเรียนมี 2 ประเภท ได้แก่ การรายงานแบบข้อมูลสถิติ(เกรด) และ การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

การรายงานแบบข้อมูลสถิติ (เกรด)

ช่วงปลายของแต่ละครึ่งภาคเรียน คุณครูจะต้องกรอกรายงานคะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่ตนสอน ซึ่งจะแสดงให้ทราบว่าปัจจุบันนักเรียนมีผลการเรียนเป็นอย่างไร เกรดที่แสดงในรายงาน อาจเป็นค่าเฉลี่ยของงานที่นักเรียนทำตลอดภาคเรียนนั้นๆ หรืออาจมาจากผลการสอบล่าสุดก็ได้

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมีการจัดทดสอบภายในของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนพฤศจิกายนและมิถุนายน ในช่วงชั้นที่ 3 หรือ Key Stage 3 นักเรียนจะต้องได้รับการทดสอบโดยใช้แบบการประเมินตามหลักสูตร IGCSE ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง โดยทดสอบครอบคลุมเนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้วทั้งหมด ส่วนนักเรียนหลักสูตร IB Diploma จะทำการทดสอบภายในสำหรับแต่ละรายวิชาโดยใช้ข้อสอบ IB จากปีก่อนๆ และจะให้คะแนนตามแผนการประเมินของ IB 

รายงานผลการเรียนจะส่งให้ผู้ปกครองในช่วงปลายของกลางภาคเรียน เมื่อเริ่มภาคเรียนใหม่ครูประจำชั้นและนักเรียนจะได้รับรายงานอีกฉบับ เพื่อที่จะใช้ในการกรอกพัฒนาการของนักเรียนต่อไป ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นคะแนนและผลการประเมินที่ตนได้รับ และทราบว่าจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นในด้านใด รวมถึงครูประจำชั้นจะพูดคุยถึงเป้าหมายกับนักเรียนแต่ละคนในชั้นของตนอีกด้วย

การรายงานผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ในช่วงปลายปีการศึกษาผู้ปกครองจะได้รับรายงานผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครูประจำชั้นเป็นผู้เขียน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเรียนตลอดทั้งปี ตลอดจนความคิดเห็นในฐานะผู้ดูแลนักเรียน

นอกจากนี้จะมีการรายงานผลการเรียนจากครูประจำชั้น โดยเป็นแบบลายลักษณ์อักษรจำนวนสองฉบับสำหรับ Year 11- Year 13  ออกให้ในเดือนตุลาคม และ เดือนกุมภาพันธ์ 

ตุลาคม ผู้ปกครองสามารถรับรายงานผลการเรียนได้ที่การประชุมครูและผู้ปกครอง

 • รายงานผลการเรียนแบบข้อมูลสถิติ(เกรด) สำหรับ Year 7 – 10
 • รายงานผลการเรียนแบบข้อมูลสถิติ(เกรด)และแบบลายลักษณ์อักษร สำหรับ Year 11 – 13 

ธันวาคม รายงานผลการเรียนฉบับทางการที่มีตราโรงเรียนแอสคอต 

 • รายงานผลการเรียนแบบข้อมูลสถิติ(เกรด) สำหรับ Year 7 – 13

กุมภาพันธ์ ผู้ปกครองสามารถรับรายงานผลการเรียนได้ที่การประชุม Mock results assembly

 • รายงานผลการเรียนแบบข้อมูลสถิติ(เกรด) และแบบลายลักษณ์อักษร สำหรับ Year 11 – 13 

มีนาคม ผู้ปกครองสามารถรับรายงานผลการเรียนได้ที่การประชุมครูและผู้ปกครอง

 • รายงานผลการเรียนแบบข้อมูลสถิติ(เกรด) สำหรับ Year 7 – 13

มิถุนายน รายงานผลการเรียนฉบับทางการที่มีตราโรงเรียนแอสคอต 

 • รายงานผลการเรียนแบบข้อมูลสถิติ(เกรด) และรายงานความคิดเห็นของครูประจำชั้น สำหรับ Year 7-10 และ 13