Ascot International School

สุขภาวะ

สุขภาพจิตและสุขภาวะทางอารมณ์

Ascot International School

“สุขภาพจิตคือสุขภาวะจากการที่แต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สามารถรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในระดับปกติ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้การสนับสนุนชุมชนของตนเองได้ “

– องค์การอนามัยโลก (WHO)

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมุ่งส่งเสริมทุกคนในโรงเรียนให้มีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี ซึ่งเบื้องต้นหมายถึงสุขภาพจิตของนักเรียน และรวมถึงสุขภาพจิตและสุขภาวะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในโรงเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งสุขภาวะที่ดีจะส่งผลต่อวัฒนธรรมของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทุกท่านทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน รวมถึงบุคลากรจากภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมในโรงเรียน เพื่อให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ของตนเองและผู้อื่นในสังคมด้วย

ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจของนักเรียนในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่นถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสุขศึกษา (PSHE)  ของโรงเรียนฉบับแก้ไขสำหรับปีการศึกษา 2562/2563 จะมีการกำหนดเนื้อหาของบทเรียนตามอายุและความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ละระดับ โดยมีการเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ภาษา และความมั่นใจหากพบว่าตนเองหรือผู้อื่นต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับและได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

ที่แอสคอตได้ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาวะ ซึ่งสภาวะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและลบได้ตามแต่สถานการณ์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างสมาธิประจำทุกสัปดาห์ โดยในระดับชั้นประถม จะใช้หลักสูตรออสเตรเลียที่ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดี นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกสติในทุกกิจกรรมที่ทำทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมที่เสริมสร้างสมาธิให้แก่นักเรียนในการฝึกสมาธิในโรงเรียนประกอบด้วย โยคะ การระบายสีฝึกสมาธิ ไทเก๊ก และกิจกรรมฝึกสมาธิอื่น ๆ ในระดับมัธยมศึกษา ครูพยายามส่งเสริมให้มีการฝึกสติสมาธิในหลักสูตรหรือในช่วงเวลาทำกิจกรรมเสริมต่างๆ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวรับกับอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ทางโรงเรียนยังได้ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาวะ ทั้งที่โรงเรียนจัดเตรียมขึ้น รวมถึงหน่อยงานภายนอกอื่นๆ ให้แก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน เพื่อติดต่อขอรับคำแนะนำได้