Ascot International School

หลักสูตร International Baccalaureate

หลักสูตร International Baccalaureate

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate ในสองระดับได้แก่ International Baccalaureate (IB) ระดับ Primary Years Programme  (PYP) และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ระดับประกาศนียบัตร (DP) โดยหลักสูตร International Baccalaureate ทั้งสองระดับนี้ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสากลที่มีความท้าทาย มีคุณภาพมาตรฐานสูง รวมทั้งวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 

Ascot International School
Ascot International School
  • หลักสูตร International Baccalaureate (IB) ระดับ Primary Years Programme(PYP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 3 – 11 ปี  

  • หลักสูตร International Baccalaureate (IB) ระดับประกาศนียบัตร (DP)  เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี

หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร IB สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ibo.org

คำแถลงการณ์พันธกิจจาก IB

International Baccalaureate เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความกล้าคิดกล้าถาม มีความใฝ่รู้ มีความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทั้งจากโรงเรียน รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศ มีเนื้อหาการสอนที่ท้าทาย และมีการประเมินที่เข้มงวด 

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวสู่การเป็นผู้ที่มีความพร้อมรับกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สอดคล้องและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงสังคมโลก รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในความหลากหลายของผู้คนต่างวัฒนธรรมในสังคมที่อยู่ร่วมกัน

สิ่งสำคัญสำหรับหลักสูตร IB คือคุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดเป็นสากล พร้อมกับมีความเคารพต่อตนเอง ผู้อื่น และโลกรอบตัว  

Ascot International School