Apply to Ascot

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียน

หลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติแอสคอต

โรงเรียนเปิดโอกาสในการสมัครเข้าเรียนแก่นักเรียนทุกคนที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง รวมถึงนักเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่นและสนับสนุนในปรัชญาของโรงเรียน

การรับนักเรียนเข้าเรียนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนทั้งในด้านหลักสูตรการเรียน และการบริการด้านอื่นๆ ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ ส่วนเด็กที่มีความบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ด้านการเรียนรู้ ร่างกาย อารมณ์/สังคม หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดี และผู้ปกครองสามารถเตรียมผู้ดูแลส่วนตัวมาคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนสามารถจัดนักเรียนให้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้เช่นกัน

นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษา จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นักเรียนบางคนอาจได้รับการตอบรับเข้าเรียนโดยต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสอนเสริมโดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ปกครองจำเป็นต้องแจ้งโรงเรียนให้ทราบ เกี่ยวกับข้อมูลหรือประเด็นสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน การไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลต่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน การสมัครเข้าเรียนสามารถทำได้ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆประกอบการสมัครดังนี้
ผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 

 • ใบรับรองแพทย์หากมีโรคประจำตัว 
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
 • สำเนาผลการประเมินการเรียน/จิตวิทยาครั้งล่าสุด (ถ้ามี) 
 • และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากโรงเรียนเดิมของผู้สมัคร (ถ้ามี)
Ascot International School

การจัดชั้นเรียน

ครูใหญ่ หัวหน้าระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และครูผู้ประสานงานด้าน SEN จะร่วมกันประเมินและตัดสินใจรับนักเรียนเข้าเรียนในเบื้องต้น และโรงเรียนอาจประเมินนักเรียนซ้ำอีกครั้งจากการสังเกตการเรียนของนักเรียนโดยละเอียดในชั้นเรียน หรือให้นักเรียนทำการทดสอบเพิ่มเติม โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนตามอายุ โดยตัดเกณฑ์อายุในวันที่ 31 สิงหาคมของปีที่จะเข้าเรียน โดยเจ้าหน้าที่จะแสดงตารางที่แสดงวันเกิด และแนวทางการจัดชั้นเรียนเพื่ออธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการสมัครเรียน

โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนตามเกณฑ์ (ขึ้นอยู่กับอายุ) ในบางกรณี อาจอนุโลมให้รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนต่ำกว่าอายุจริงหนึ่งปี ในกรณีนี้ครูใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเอกสารและหลักฐานทางการเรียนจากโรงเรียนเดิม และการทำการทดสอบเพื่อประเมินนักเรียน และอนุมัติการจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน

การรับสมัครเข้าเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครมีดังนี้

STEP 1

ทีมเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครเข้าเรียนดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนต่างๆ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อนการรับเข้าเรียน ตลอดจนประเมิน และทบทวนนโยบายการรับสมัครและข้อมูลการสมัครเรียนอย่างสม่ำเสมอ


STEP 2

หากคุณสมบัติของผู้สมัครข้อใดไม่ตรงตามเกณฑ์ ทีมเจ้าหน้าที่รับสมัครเข้าเรียนจะพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ระดับชั้นเรียนหลักสูตรที่เรียนก่อนหน้าที่นำมาสมัครเรียน หรือเกรดของหลักสูตรเฉพาะที่เรียน
 • ความต่อเนื่องของการศึกษาเดิม
 • ประสบการณ์ด้านการศึกษาเดิม
 • หลักฐานรายงานภาวะความมั่นคงทางอารมณ์หรือวุฒิภาวะ
 • คะแนนสอบจากสถาบันเดิมหรือผลสอบของแอสคอต
 • ความเห็นจากครูและ/หรือเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเดิม
 • บุคคลที่ให้การรับรอง/อ้างอิง
STEP 3

ทางโรงเรียนจะพิจารณาการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโดยดูจากศักยภาพของโรงเรียนดังนี้

 • ขอบเขตของหลักสูตรของ
 • ความลึกซึ้งของหลักสูตร
 • การสอนเสริมภาษาอังกฤษ
 • การสนับสนุนด้านการศึกษาเฉพาะด้าน
 • ข้อจำกัดทางกายภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน (เช่น ทางลาด ลิฟต์ ฯลฯ)
STEP 4

นักเรียนที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะได้รับการประเมินดังนี้ 

 • นักเรียนที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ระดับประถมศึกษาตอนต้นจะได้รับการประเมินโดยครูประสานการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือครูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหมวดก่อนหน้าของนโยบายฉบับนี้ ก่อนรับเข้าเรียน
 • นักเรียนที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ระดับประถมศึกษาตอนปลายจะได้รับการประเมินโดยผู้ประสานงานการเรียนการสอนเฉพาะหรือครูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหมวดก่อนหน้าของนโยบายฉบับนี้ ก่อนรับเข้าเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าทางโรงเรียนจะสามารถเตรียมโปรแกรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสอมเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนในหลักสูตรปกติได้ในอนาคต
 • Secondary students will be evaluated by EAL teacher to determine whether Ascot can provide the appropriate level of EAL support. Students will be enrolled who have reached a level of English proficiency which enables them to function in the mainstream classroom with some EAL support. It is the intent at Ascot that Secondary students take a range of IGCSEs in Year 11.
STEP 5

นักเรียนที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษอาจสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนแอสคอตได้ อย่างไรก็ก็ตาม ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า แผนกดูแลนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษยังไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

 • การเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการการดูแลพิเศษจะจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่โรงเรียนมั่นใจว่าสามารถดูแลได้เท่านั้น
 • นักเรียนที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จำเป็นต้องยื่นเอกสารแผนการเรียนรู้รายบุคคล (IEPs) จากโรงเรียนเดิม การประเมินทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ และผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมทั้งหมดเพื่อให้แผนกรับสมัครเข้าเรียนตรวจสอบพิจารณา

บทบาทของผู้ปกครอง

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตคาดหวังความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการ :

 • สนับสนุนปรัชญาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

 • สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การทัศนศึกษา การทัศนศึกษาแบบค้างแรม และกิจกรรมพิเศษประจำปี เช่น วันกีฬาสี เป็นต้น

 • ชำระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

 • ใช้ภาษาแรกที่ใช้สื่อสารในครอบครัว พูดคุยกับบุตรหลานในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันที่บ้่าน เช่น อ่านหนังสือ ช่วยสอนการบ้าน เป็นต้

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ต้องการการศึกษาแบบพิเศษ แต่หากบุตรหลานท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ผู้ปกครองจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว