Ascot International School

องค์กรนักเรียน

หัวหน้านักเรียนชายและหญิง

Head Girl & Boy

ระดับประถมศึกษา

หัวหน้านักเรียนชายและหญิงระดับประถมศึกษาได้รับการคัดเลือกใหม่ทุกปี โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างหัวหน้าระดับประถมศึกษา และคณะครูระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้น Year 6 สองคน จะได้รับการคัดเลือกโดยดูจากคุณลักษณะสำคัญ ความมุ่งมั่นในการเรียนและทักษะการเป็นผู้นำ หัวหน้านักเรียนชายและหญิงจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตลอดปี ซึ่งรวมถึงการกล่าวในที่ประชุม การเป็นประธานสภานักเรียนประถมศึกษาและให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

Ascot International School

ระดับมัธยมศึกษา

บทบาทหัวหน้านักเรียนชายและหญิงถือเป็นโอกาสอันมีคุณค่ายิ่งสำหรับนักเรียนชั้น Year 12 บทบาท ดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาของวิชา CAS ตามหลักสูตร IB Diploma ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นที่คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ
นักเรียน Year 12 ที่สนใจปฏิบัติหน้าที่นี้ จะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงเพื่อสมัครและรับการสัมภาษณ์กับครูใหญ่และทีมผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา หัวหน้านักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะมีหน้าที่ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครอง (parental information evenings) และแสดงมุมมองของนักเรียนในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่บริหารสภานักเรียนและเป็น ‘กระบอกเสียง’ ขององค์กรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย โดยประเมินข้อเสนอและแผนงานของนักเรียน ซึ่งหัวหน้านักเรียนล้วนได้รับประสบการณ์การบริหารที่ทรงคุณค่าจากกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งในเรื่องการกำหนดวาระการประชุม การบริหารจัดการเวลา การจดบันทึกการประชุม และการประเมินแนวคิดและข้อเสนอแนะของนักเรียนเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการใช้ โดยให้สอดคล้องกับค่านิยมและพันธกิจของแอสคอต นอกจากนี้หัวหน้านักเรียนยังบริหารจัดการพรีเฟคท์ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับ Year 10 ที่อาสาช่วยเหลือครูดูแลนักเรียนในช่วงเบรคและช่วงพักกลางวัน

พรีเฟคท์

Ascot International School

ระดับประถมศึกษา

In Ascot Primary, the Prefects and Vice Prefects represent each of the four school houses. These Prefects and Vice Prefects are chosen through a voting system, where children sign up to give a speech to the other students in their house and are voted into their positions by their peers. Prefects can be chosen from Years Four, Five and Six and are given specific leadership duties throughout the year, including participating in the Primary Student Council and  supporting the students throughout the primary school. 

Ascot International School

ระดับมัธยมศึกษา

พรีเฟคท์ถือเป็นผู้นำของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือให้ชุมชนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข เป็นบทบาทที่ช่วยในการสร้างวุฒิภาวะและทักษะด้านอารมณ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความฉลาดทางอารมณ์ และการเจรจา   

 

พรีเฟคท์คือนักเรียนตั้งแต่ Year 10 เป็นต้นไป ที่ได้รับเลือกจากการสัมภาษณ์กับผู้ช่วยหัวหน้าครูฝ่ายดูแลนักเรียนมัธยมศึกษา พรีเฟคท์ปฏิบัติงานเป็นคู่และปฏิบัติหน้าที่หนึ่งวันต่อสัปดาห์ในช่วงเบรคและพักกลางวัน พรีเฟคท์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้านักเรียนชายและหัวหน้านักเรียนหญิง และจะมีการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นๆ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พรีเฟคท์ในแต่ละวันจะติดเข็มกลัดสีเขียวของพรีเฟคท์ จะมีหน้าที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยในบริเวณโรงอาหารและบริเวณโดยรอบระหว่างเวลาเบรคและพักกลางวัน พรีเฟคท์จะมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตร สามารถช่วยไกล่เกลี่ย และแก้ปัญหา ตลอดจนป้องกันปัญหาและความขัดแย้งของนักเรียน หากพรีเฟคท์พบเห็นปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใดๆ หนึ่งในพรีเฟคท์จะต้องรีบแจ้งต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยทันที พรีเฟคท์ถือเป็นสมาชิกทรงคุณค่าของครอบครัวแอสคอต ที่ช่วยส่งเสริมค่านิยมของโรงเรียนคือ การสื่อสาร ความร่วมมือ และความเคารพซึ่งกันแระกัน

สภานักเรียน

Ascot International School

ระดับประถมศึกษา

สภานักเรียนระดับประถมศึกษาของแอสคอตประกอบด้วยหัวหน้านักเรียน พรีเฟคท์ รองพรีเฟคท์ และตัวแทนชั้น Year 3 ที่ได้รับการรับการคัดเลือกมา การเป็นส่วนหนึ่งของสภานักเรียนถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง และต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง สภานักเรียนนำประเด็นสำคัญต่างๆที่เพื่อนนักเรียนเสนอมา เพื่อนำเข้ามาพูดคุยในที่ประชุมประจำสัปดาห์สัปดาห์และอภิปรายกันถึงวิธีการแก้ไข ตอบคำถามต่างๆ รวามถึงพิจารณาเกี่ยวกับการจัดงานการกุศลในแต่ละภาคเรียนและถูกรับเลือกให้เป็นให้เป็นผู้นำในโอกาสต่างๆ 

 

Ascot International School

ระดับมัธยมศึกษา

สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของแอสคอตคือสมาชิกอันทรงคุณค่าของโรงเรียนในฐานะ ‘กระบอกเสียง’ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนในระดับชั้น Year 7 ถึง Year 10 จะเลือกตัวแทนหนึ่งคนจากแต่ละชั้นเรียน ให้เป็นตัวแทนในสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียนรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอ และปัญหาต่างๆในชั้นเรียนของตนและนำเข้าสู่ที่ประชุมสภานักเรียน ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น พูดคุยเกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินเพื่อการกุศลหรือช่วยเหลือชุมชน สภานักเรียนจะประชุมทุกสัปดาห์และโดยหัวหน้านักเรียนชายและหัวหน้านักเรียนหญิงเป็นประธาน ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินแนวคิดและข้อเสนอ และนำไปประชุมร่วมกับหัวหน้าระดับมัธยมศึกษาและผู้ช่วยหัวหน้าครูดูแลนักเรียนต่อไป สมาชิกสภานักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าในการดำเนินการประชุม การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาข้อเสนอ และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สภานักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำความคิดเห็นปัญหา และข้อเสนอแนะ ของนักเรียน เสนอต่อผู้บริหารของโรงเรียน
.

ตัวแทนเป้าหมายระดับโลก

ระดับประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษา นักเรียนของแอสคอตได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร PYP ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงและเรียนรู้เป้าหมายระดับโลกต่อไปได้ ซึ่งการศึกษาประเด็นดังกล่าวสามารถนำมาเชื่อมโยงกับการเรียนในหัวข้อ ‘การอพยพย้ายถิ่น’ หรือหัวข้อในบทเรียน P4C รวมถึงเชื่อมโยงต่อถึงหัวข้อในการจัดนิทรรศการของนักเรียนในระดับชั้น Year 6

 

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของแอสคอตร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้องค์การสหประชาชาติบรรลุเป้าหมายระดับโลก 3 ประการ ภายในปี พ.ศ. 2573 ดังนี้
1) ลดความยากจนแร้นแค้น
2) ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ
3) ปกป้องโลก

 

นักเรียนที่ทำหน้าที่ทูตเป้าหมายระดับโลกและนักเคลือนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนๆในชั้นเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 3 ประการ ทั้งในระดับปัจเจก และชุมชน นักเรียนระดับชั้น Year 7- Year 9 เข้าร่วมในการแข่งขันผู้นำทางสังคมระดับโลกประจำปี โดยการวางแผนและดำเนินโครงการปฏิบัติการเฉพาะเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และตระหนักว่าตนเองสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกรอบตัวได้ นักเรียนจะมีความเข้าใจว่าพลังที่เกิดจากการดำเนินการระดับปัจเจกและชุมชน ก็สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโลกที่กว้างใหญ่ได้