Ascot International School

เกี่ยวกับเรา

สารจากครูใหญ่

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนเรา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น  ท่านจะได้ทราบถึงหลักสูตรของโรงเรียนในภาพรวม และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ  กีฬา กิจกรรมทัศนศึกษาแบบค้างแรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงได้เห็นถึงการบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ในการนำพาให้โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมาจวบจนทุกวันนี้

ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา เพื่อที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันอบอุ่นของโรงเรียนด้วยตัวท่านเอง  ท่านจะได้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนขณะที่มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ได้เห็นภาพของนักเรียนเล่น และหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน เรามีความภาคภูมิใจในโรงเรียน และวัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความกล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ และสำรวจเพื่อการเรียนรู้ โดยสมาชิกทุกคนของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู แม่บ้าน พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนมีส่วนในการช่วยกันหล่อหลอมวัฒนธรรมนี้ของโรงเรียนมากว่า 20 ปี

Ascot International School
DONNAH CIEMPKA
Head of School

โรงเรียนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากหลายแห่ง ได้แก่ International Baccalaureate Organisation (IBO) Council of International Schools (CIS) Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ Cambridge International Examinations (CIE)  ให้เป็นศูนย์ทดสอบ IGCSE และ A  Level นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานของประเทศไทย ได้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตคือโรงเรียนหลักสูตร IB ระดับโลกที่มีหลักสูตรการศึกษาระดับต้นและหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และเป็นหนึ่งในโรงเรียน 6 แห่งในกรุงเทพ ฯ ที่จัดสอนหลักสูตร IB มากกว่า 1 ระดับ

โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่มอบการดูแลเอาใจใส่แก่นักเรียนทุกคน  ซึ่งทุกคนได้รับความสำคัญและทุกเสียงได้รับการรับฟัง ดิฉันเชื่อว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่พิเศษและอยากขอเชิญท่านลองมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

ดิฉันรอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนของเราค่ะ

Ascot International School

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนานาชาติแอสคอต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาไปเป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี มีวินัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้อื่นในสังคม
Ascot International School

ประวัติ 25 ปี ของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในพื้นที่เขตสะพานสูง เดิมใช้ชื่อ โรงเรียนนานาชาติพาร์คเพลสและเปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล จากความนิยมที่ได้รับจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียน จึงสร้างอาคารเรียนเพื่ม และเพื่อขยายการศึกษาระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2552 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนานาชาติแอสคอต ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองจาก the Council of International Schools (CIS) ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนนานาชาติแอสคอตได้รับการรับรองเป็น Cambridge International Examinations (CIE) Centre ที่เปิดสอนหลักสูตร IGCSE หลากหลายสาขาวิชา และในปี พ.ศ. 2555 นักเรียนเริ่มหลักสูตร A levels  ในปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง Year 13 

โรงเรียนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2559 อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาหลังใหม่จึงถูกสร้างเพิ่มเติม และในปีเดียวกันนี้เองโรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียน International Baccalaureate (IB) ระดับโลกที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร โรงเรียนหลักสูตร IB ระดับโลกมีปรัชญาเหมือนกัน คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนของชุมชนผู้เรียนที่หลากหลายอย่างครอบคลุมโดยการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่ท้าทายและมีคุณภาพสูง ภายใต้วิสัยทัศน์อันก้าวไกล

ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้รับการรับรองให้เปิดสอนหลักสูตร IB ระดับต้น (PYP) และเป็นโรงเรียนหนึ่งในหกแห่งของกรุงเทพ ฯ ที่เปิดหลักสูตร IB มากกว่าหนึ่งหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโรงเรียนหลักสูตร IB ระดับโลก ทางโรงเรียนได้สร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และห้องศิลปะและการออกแบบใหม่ถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสนามกีฬาฟุตซอลและสนามกีฬาในร่มพร้อมติดเครื่องปรับอากาศและพื้นที่สำหรับจัดการแสดง เนื่องจากห้องสมุดถือเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนหลักสูตร IB ทางโรงเรียนได้ตกแต่งปรับปรุงห้องสมุดระดับอนุบาล(ปัจจุบันเรียกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น) ให้เชื่อมต่อกับห้องสมุดระดับประถมศึกษาตอนปลายแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

Ascot International School