เกี่ยวกับ

การรับรอง

การรับรอง โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล ปัจจุบันนี้โรงเรียนนานาชาติแอสคอตได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the Council of International Schools (CIS) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ONESQA นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบเคมบริดจ์ (Cambridge International Examination -CIE) ในฐานะโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร Baccalaureate (IB) ระดับโลก โรงเรียนของเราได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร IB ระดับต้น (PYP) และหลักสูตร IB ระดับประกาศนียบัตร (DP)  ปัจจุบันนี้โรงเรียนแอสคอตเป็นโรงเรียน IB ที่เปิดสอนหลักสูตร IB 2 หลักสูตร

กลุ่มผู้ปกครอง

กลุ่มผู้ปกครอง แอสคอตมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง เราตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดำรงและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมแห่งการเรียนรู้ของเราและสนับสนุนนักเรียนทุกคน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองของแอสคอต คือการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ผู้ปกครอง และสมาชิกของครอบครัวแอสคอต และเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนตลอดจนความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแอสคอต 

ปฏิทิน

ปฏิทินการศึกษา 2564-2565 คลิกรูปภาพเพื่อขยายhttp:// School Calendar – Key Dates 2022 – 2023 Monday August 22, 2022 First Day of School Thursday 13 – Monday 24 October, 2022 Half Term Break Friday, 16 December 2022 Last Day of Term 1 Saturday 17 December – Monday 9 January 2023 Term Break (Christmas and New Year Break) Tuesday, 10…

คณะครูของเรา

ครูที่โรงเรียนนานาชาติแอสคอตทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมด้วยประสบการณ์จากหลากหลายประเทศและหลักสูตร ครูประจำชั้นเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ และบางหมวดวิชาเฉพาะที่ไม่ได้เป็นครูเจ้าของภาษา เช่น ดนตรี พลศึกษา ภาษาไทย และภาษาจีน ครูทุกคนต้องผ่านกระบวนการรับสมัครที่เข้มงวดและต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีบุคคลที่สามารถอ้างอิงจากโรงเรียนเดิม และผ่านการสัมภาษณ์หลายครั้งโดยทีมผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน ระหว่างที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน ครูทุกท่านจะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการสอน จากการอบรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนและร่วมอบรมนอกสถานที่ ครูทุกคนจะมีได้รับการประเมินประจำปี ตามเกณฑ์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การสะท้อนความคิดเห็น และการสังเกตการณ์การสอนของครูท่านอื่นๆในแต่ละชั้น โรงเรียนแอสคอตมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนครูทุกท่านให้ก้าวทันการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียน คลิกรูปภาพเพื่อขยาย

สุขภาวะ

สุขภาพจิตและสุขภาวะทางอารมณ์ “สุขภาพจิตคือสุขภาวะจากการที่แต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สามารถรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในระดับปกติ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้การสนับสนุนชุมชนของตนเองได้ “ – องค์การอนามัยโลก (WHO) โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมุ่งส่งเสริมทุกคนในโรงเรียนให้มีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี ซึ่งเบื้องต้นหมายถึงสุขภาพจิตของนักเรียน และรวมถึงสุขภาพจิตและสุขภาวะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในโรงเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งสุขภาวะที่ดีจะส่งผลต่อวัฒนธรรมของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทุกท่านทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน รวมถึงบุคลากรจากภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมในโรงเรียน เพื่อให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ของตนเองและผู้อื่นในสังคมด้วย ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจของนักเรียนในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่นถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสุขศึกษา (PSHE)  ของโรงเรียนฉบับแก้ไขสำหรับปีการศึกษา 2562/2563 จะมีการกำหนดเนื้อหาของบทเรียนตามอายุและความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ละระดับ โดยมีการเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ภาษา และความมั่นใจหากพบว่าตนเองหรือผู้อื่นต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับและได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่แอสคอตได้ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาวะ ซึ่งสภาวะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและลบได้ตามแต่สถานการณ์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างสมาธิประจำทุกสัปดาห์ โดยในระดับชั้นประถม จะใช้หลักสูตรออสเตรเลียที่ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดี นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกสติในทุกกิจกรรมที่ทำทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมที่เสริมสร้างสมาธิให้แก่นักเรียนในการฝึกสมาธิในโรงเรียนประกอบด้วย โยคะ การระบายสีฝึกสมาธิ ไทเก๊ก และกิจกรรมฝึกสมาธิอื่น ๆ ในระดับมัธยมศึกษา ครูพยายามส่งเสริมให้มีการฝึกสติสมาธิในหลักสูตรหรือในช่วงเวลาทำกิจกรรมเสริมต่างๆ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวรับกับอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียนยังได้ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาวะ ทั้งที่โรงเรียนจัดเตรียมขึ้น รวมถึงหน่อยงานภายนอกอื่นๆ ให้แก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน เพื่อติดต่อขอรับคำแนะนำได้