ใบสมัครเข้าเรียน

ผู้ปกครองสามารถนัดหมายเยี่ยมชมโรงเรียนได้ระหว่างเวลา 8:00 – 15:00 น. ในวันทำการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากแผนกการรับสมัครเรียนเป็นผู้นำท่านเยี่ยมชมโรงเรียน ผู้ที่สนใจทำนัด กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และเจ้าหน้าจะติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันกำหนดการเยี่ยมชมโรงเรียนต่อไป

หากท่านประสงค์ที่จะสมัครให้บุตรหลานท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนแอสคอต กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้:

  • สำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุตร 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ชาวไทย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ชาวไทย) 1 ฉบับ
  • แบบฟอร์มใบสมัครของแอสคอต (สามารถขอรับได้ที่โรงเรียน)
  • รายงานผลการเรียนของโรงเรียนเดิม