Ascot International School

Inclusive Learning

แนวปฏิบัติของการเรียนรู้แบบ Inclusive Learning
Ascot International School

เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ โรงเรียนนานาชาติแอสคอตต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่สำคัญในการ

เตรียมพร้อมเด็กรุ่นใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโลกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างประสบความสำเร็จคือการพัฒนาทักษะ และความสามารถของนักเรียนให้บรรลุผล ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความเปราะบางในสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นพลเมืองโลกที่ทรงคุณค่า โรงเรียนใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความรู้ความสามารถในสิ่งที่นักเรียนที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (SEND) และความต้องการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ระบุด้านล่าง 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนต้นมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษเนื่องจากยังอยู่ในช่วง ‘ระยะสำคัญในการเรียนรู้อย่างฝังใจ’ ซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นกลยุทธ์การให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) ในระดับประถมศึกษาตอนต้นจึงเป็นสิ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นโดยเป็นไปตามธรรมชาติกว่านักเรียนในระดับสูงขึ้น 

ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นได้นำกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติมมาใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละวัน โดยสอนผ่านการร้องเพลง การเล่น เกมต่างๆ และการแข่งขันล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบฝึกใช้ภาษาซ้ำๆเพื่อให้เด็กจดจำ ชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้ถูกกำหนดมาในลักษณะ ‘พื้นที่เป็นมิตรต่อการสื่อสาร’ สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านจะช่วยพัฒนาการ ยอบรับและเรียนรู้ภาษาใหม่ได้ดี รวมถึงลดอาการตั้งรับการไม่อยากเรียนรู้ของเด็กได้

บุคลากรที่สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จะช่วยเสริมนักเรียนที่อาจประสบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในบางด้าน โดยปกติปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของเสียง (วิชาการออกเสียง) การเอาชนะความอาย และการหากลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาใหม่โดยเชื่อมโยงกับภาษาที่นักเรียนใช้สื่อสารได้แล้ว

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติแอสคอตในระดับประถมศึกษาตอนปลายอาจต้องการความช่วยเหลือทางภาษาเพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ  ในการให้ความช่วยเหลือนี้ แผนกสอนเสริมภาษาอังกฤษ จะแบ่งวิธีการเป็น 2 แบบ คือ ให้ความช่วยเหลือในชั้นเรียน (เรียนรวมกับเพื่อนๆในชั้น) และนอกห้องเรียน (เรียนแยก) การให้ความช่วยเหลือในชั้นเรียน จะยังคงให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนของตน โดยครูสอนเสริมภาษาอังกฤษจะช่วยอธิบายเนื้อหาที่สอนในชั้นให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น วิธีการนี้ทำให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่ถูกแยกเรียนจากเพื่อนในชั้น เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการสอนเฉพาะในทักษะที่ยังทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ ส่วนใหญ่คือทักษะการออกเสียงและ/หรือการอ่าน ตามปกติครูจะส่งเด็กที่ถูกแยกเรียนให้กลับไปเรียนรวมกับเพื่อนในชั้นภายในระยะเวลาไม่เกิน หกสัปดาห์ หรือเมื่อเด็กได้รับการประเมินว่าสามารถเรียนทันตามเพื่อนในชั้นแล้ว 

ระดับมัธยมศึกษา

ในช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนทุกคนเรียนในหลักสูตรเดียวกัน หากนักเรียนจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริมจะไม่ต้องเรียนวิชาภาษาแมนดาริน และเรียนวิชาภาษาอังกฤษแทนในคาบดังกล่าว นักเรียนที่เรียนเสริมภาษาอังกฤษ จะเรียนตามหลักสูตร Cambridge ซึ่งแบ่งเป็นสี่ด้าน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตอนปลายช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเสริมจะเข้าทดสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตร Cambridge และจะได้รับวุฒิแสดงผลการเรียนอย่างเป็นทางการ 

ในช่วงชั้นที่ 4 หมวดภาษาอังกฤษจะทบทวนศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนเพื่อประเมินว่านักเรียนควรเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสำหรับหลักสูตร IGCSE โดยทั้งสองสาขาวิชา ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาไปสู่หลักสูตรประกาศนียบัตร International Baccalaureate ในช่วงชั้นที่ 5

ความหลากหลายในการเรียน (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างต่างด้านการเรียนรู้เพียงใดควรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อความต้องการหรือความ สามารถเฉพาะทางของตนเอง โดยให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เช่นกัน

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตมุ่งที่จะเป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และ/หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งล้วนต้องการกำลังใจ การแนะแนว และการดูแลอย่างใกล้ชิด

ด้วยความพยายามของโรงเรียนในการนำวัฒนธรรมข้างต้นนี้มาปฏิบัติ เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่อไปนี้

  • โรงเรียนเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ต่อไป
  • ส่งเสริมให้ครูจัดสรรโอกาสการเรียนรู้ที่แตกต่างกันให้กับทุกคน และจัดสรรสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรของโรงเรียนได้
  • เน้นความแตกต่างในเนื้อหา กระบวนการ การเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
  • พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนคือเครื่องชี้วัดหลักของความสำเร็จ
  • ตระหนักถึงความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน
  • จัดสรรโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับทุกคน
  • พยายามให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนที่มีความบกพร่องหรือพิการอย่างดีที่สุดก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเรียนหรือทำงาน
  • มีการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมในเรื่องใดๆ ก็ตาม เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
  • จัดการกับอุปสรรคในการเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการเรียนเพิ่มขึ้น
  • จัดสภาพแวดล้อมที่เอิ้อต่อการเรียนแบบองค์รวมให้มีระสิทธิภาพ เป็นมิตร อบอุ่น ดีต่อสุขภาพ และใส่ใจต่อความรู้สึก
Ascot International School
Ascot Inclusion Team