การรับรอง

เกี่ยวกับ
การรับรอง

โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล ปัจจุบันนี้โรงเรียนนานาชาติแอสคอตได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the Council of International Schools (CIS) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ONESQA นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบเคมบริดจ์ (Cambridge International Examination -CIE) ในฐานะโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร Baccalaureate (IB) ระดับโลก โรงเรียนของเราได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร IB ระดับต้น (PYP) และหลักสูตร IB ระดับประกาศนียบัตร (DP) 

  • 2554 ได้รับสถานะเป็นศูนย์สอบเคมบริดจ์ 

  • 2554 ได้รับการรับรองรองจาก CIS และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  ONESQA 

  • 2557 ได้รับการรับรองจาก CIS ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย

  • 2559 เป็นโรงเรียน IB ที่เปิดสอนหลักสูตร IB DP (Diploma Programme)

  • 2562 เป็นโรงเรียน IB ที่เปิดสอนหลักสูตร IB PYP (Primary Years Programme)

ปัจจุบันนี้โรงเรียนแอสคอตเป็นโรงเรียน IB ที่เปิดสอนหลักสูตร IB 2 หลักสูตร

• 2010 CIE examination centre status
• 2011 CIS and ONESQA Accreditation
• 2014 CIS Accrediation for the whole school
• 2016 IB World School offering IB DP
• 2019 IB World School offering IB PYP.
Currently Ascot is a two programme IB World School.