ตารางสอบ

นักเรียนของเรา

ตารางสอบ

นักเรียนในระดับ Year 7 – Year 10 ต้องสอบประเมินผลการเรียนทุกวิชา ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 3

IGCSE – Year 11

ทางโรงเรียนจะจัดจำลองการสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 11ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนชั้นอื่นเดินทางไปทัศนศึกษาแบบค้างแรม การจำลองการสอบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลสอบนี้ ให้ครูสามารถคาดเดาเกรดที่นักเรียนแต่ละคนจะทำได้ในช่วงสอบ CIE ICGSE โดยจะเริ่มสอบช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนและสิ้นสุดในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน

ประกาศนียบัตร IB- Year 12 และ 13

ทางโรงเรียนจะจัดจำลองการสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 13ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนชั้นอื่นเดินทางไปทัศนศึกษาแบบค้างแรม การจำลองการสอบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง   เพราะผลสอบนี้ ให้ครูสามารถคาดเดาเกรดที่นักเรียนแต่ละคนจะทำได้ในช่วงสอบ โดยจะเริ่มสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 

ระดับ Year 12 มีการจำลองการสอบในปลายภาคเรียนที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการสอบของชั้นYear 11 และ Year 13 เรียบร้อยแล้ว